Artur Gazda

Raport na temat Minimalnych Gwarancji (Minimum Safeguards) w Taksonomii UE opublikowany

Minimalne gwarancje są nieodłączną częścią Taksonomii Unii Europejskiej. Celem minimalnych gwarancji jest zapobieganie oznaczaniu inwestycji jako zrównoważone, gdy wiązałyby się one z wywieraniem negatywnego wpływu w obszarze:

 1. praw człowieka, w tym praw pracowniczych (np. przeciwdziałanie takiemu zjawisku jak mobbing)
 2. praktyk korupcyjnych
 3. niezgodności z przepisami podatkowymi
 4. nieuczciwej konkurencji
Zgodnie z Artykułem 18 Rozporządzenia 2020/852 (Taksonomia) spełnieniem Minimalnych Gwarancji jest:
„…przestrzeganie Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących Biznesu i Praw Człowieka, w tym zasad i praw określonych w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz zasad i praw określonych w Międzynarodowej karcie praw człowieka.”
Wypełnienie Minimalnych Gwarancji jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania danej działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo.

Jak spełnić Minimalne Gwarancje?

Projekt Minimalnych Gwarancji wymienia 2 przesłanki świadczące o niespełnieniu przez spółkę Minimalnych Gwarancji. Są to sytuacje, w których:
 1. Spółka nie ustanowiła odpowiednich procedur należytej staranności (z ang. due diligence) w zakresie praw człowieka, jak określono w Wytycznych ONZ i OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.
 2. Istnieją wyraźne oznaki, że spółka nie wdraża odpowiednio procedur i mechanizmów należytej staranności, co skutkuje łamaniem praw człowieka. Dane dotyczące naruszeń powinny pochodzić ze źródeł o wysokim poziomie niezależności i bezstronności.

Co zrobić by przygotować spółkę do spełnienia Minimalnych Gwarancji?

Podstawą do spełnienia Minimalnych Gwarancji jest ustanowiony i funkcjonujący w organizacji system należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju. Równocześnie, uregulowanie kwestii należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju jest przedmiotem prac nad innymi regulacjami na szczeblu Unijnym, w tym Dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDDD, czyli Corporate Sustainability Due Diligence Directive) oraz Dyrektyw CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Regulacje obejmujące należytą staranność zachowują spójność na poziomie opisu kluczowych elementów procesu.

Aby utworzyć funkcjonujący system należytej staranności, spółka powinna:

 • utworzyć polityki z zakresu należytej staranności np. poprzez ustanowienie Kodeksu dla Dostawców;
 • zidentyfikować faktyczne lub potencjalne negatywne skutki dla praw człowieka i środowiska np. poprzez przeprowadzenie badania istotności;
 • zapobiegać potencjalnym skutkom lub je łagodzić;
 • zakończyć lub zminimalizować rzeczywiste skutki;
 • ustanowić i utrzymywać procedury zgłaszania naruszeń;
 • monitorować skuteczność polityki i środków należytej staranności;
 • publicznie informować o należytej staranności np. poprzez uwzględnienie tego zagadnienia z danymi opisowymi i liczbowymi w raporcie ESG.

Aby spełnić Minimalne Gwarancje spółka powinna objąć zakresem procedur należytej staranności następujące zagadnienia poruszane w Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych:

 • Prawa człowieka
 • Zatrudnienie i stosunki pracownicze
 • Środowisko
 • Zwalczanie korupcji, namawiania do korupcji i wymuszenia
 • Interesy konsumenta
 • Nauka i technologia
 • Konkurencja
 • Opodatkowanie.

Do pobrania: