Piotr Biernacki

Unia kruszy szklany sufit

Parlament Europejski i Rada przyjęły Women on Boards Directive – dyrektywę w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie. Od 2026 r. będą obowiązywały minimalne odsetki przedstawicieli niedoreprezentowanej płci w organach spółek.
Projekt dyrektywy Komisja Europejska zgłosiła aż 10 lat temu i przez większość czasu nie było wśród krajów członkowskich woli politycznej, by poprzeć rozwiązania przeciwdziałające dyskryminacji kobiet w organach spółek. W marcu Rada osiągnęła wstępne porozumienie dotyczące kontynuacji prac, w październiku dyrektywa została przez ten organ przyjęta, a w listopadzie odbyło się głosowanie w Parlamencie. Wkrótce dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, a później implementowana do prawa krajowego.
Empty space, drag to resize
Nowe obowiązki będą dotyczyły dużych spółek, których akcje są notowane na giełdzie. Spółki te będą musiały spełnić podstawowy warunek, czyli odsetek przedstawicieli/-ek niedoreprezentowanej płci w radzie nadzorczej będzie musiał wynosić min. 40%. Jeśli ten warunek nie będzie spełniony, to można będzie wypełnić alternatywny warunek: min. 33% przedstawicieli/-ek niedoreprezentowanej płci wśród członków rady nadzorczej i zarządu łącznie.
Empty space, drag to resize
Co to oznacza?
  1. Spółka A ma w radzie 2 kobiety i 3 mężczyzn i w zarządzie 1 kobietę i 2 mężczyzn: warunek podstawowy spełniony
  2. Spółka B ma w radzie 2 kobiety i 3 mężczyzn i w zarządzie tylko 3 mężczyzn: warunek podstawowy spełniony
  3. Spółka C ma w radzie 1 kobietę i 4 mężczyzn i w zarządzie 2 kobiety i 2 mężczyzn: warunek podstawowy niespełniony, ale alternatywny spełniony
  4. Spółka D ma w radzie tylko 5 mężczyzn, a w zarządzie tylko 3 kobiety: warunek podstawowy niespełniony, ale alternatywny spełniony
Empty space, drag to resize
Dyrektywa będzie obowiązywała od 2026 r., więc spółki będą miały ok. 3 lat na dostosowanie się do nowych przepisów. To dostatecznie dużo czasu, by uwzględnić odpowiednie zmiany w składzie rad nadzorczych i zarządów.